strona PK KATEDRA Powódź i woda Atlas zjawisk Galeria

 

dr inż. Elżbieta JAROSIŃSKA

Kontakt:
tel. (12) 628-28-18
pok. 210
email: ejarosin3@gmail.com

zainteresowania naukowe i dydaktyczne:
e-learning, dydaktyka hydrologii

Publikacje:

Chrapek B., Jarosińska E. - Wpływ uszczelnienia powierzchni zlewni na odpływ wód deszczowych, Czasopismo Techniczne, Wyd. PK, (w druku) 2012

Gajewski R. Robert, Jarosińska E. - Technology Enhanced Learning w edukacji inżynierów, Koncepcje i praktyka e-edukacji, Monografia, rozdz.5, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2011

Jarosińska E., Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się, Kwartalnik Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, Nr 2 (110), Wydawnictwo IBC 2010

Kręgiel B., Jarosińska E. - Obecny stan monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na świecie, Czasopismo Techniczne, 3-Ś/2009, ZESZYT 11, ROK 106, Wyd. PK, 2009

Jarosińska E.- W jaki sposób pliki mp3 mogą wpłynąć na podniesienie efektów uczenia się?, Magazyn Elearning 2.0, Internetowy Magazyn Nowych Technologii Szkoleniowych nr 3, str.25-26, 2007

Jarosińska E. - Estymacja parametryczna i nieparametryczna z asymetryczną funkcją jądra gamma dla porównawczej oceny górnych kwantyli /Q/_max,p% w wybranych przekrojach wodowskazowych dorzecza Wisły i Odry, Czasopismo Techniczne, z. 10-Ś/2006, Wyd. PK 2006

Szczepanek R., Banach R., Gądek W., Bodziony M., Jarosińska E., Cebulska M. - Zlewnia Soły - przykład racjonalnego wykorzystania systemów monitoringu hydrometeorologicznego, Monografia pt. Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, Wyd. IGiGP UJ 2005

Jarosińska E., Pierzga K., XXXIII Szkoła Hydrologii. Współczesne zagadnienia hydrologii, Gospodarka Wodna Nr 9 2005

Jarosińska E., Pierzga K., XXXIII Szkoła Hydrologii. Współczesne zagadnienia hydrologii, Obserwator IMGW Nr 4 2005

Jarosińska E., Węglarczyk S. - Estymacja parametryczna i nieparametryczna rozkładów prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych rocznych wybranych rzek Polski. Jądro symetryczne, Czasopismo Techniczne, z. 15-Ś/2004 (ROK 101), Wyd. PK 2004

Węglarczyk S., Jarosińska E. - Zmienność na obszarze Polski postaci funkcji rozkładu prawdopodobieństwa przepływu maksymalnego w roku, Czasopismo Techniczne, z. 1-Ś/2003 (ROK 100), Wyd. PK 2003

Jarosińska E. - Zmienność na obszarze Polski postaci funkcji rozkładu prawdopodobieństwa przepływu minimalnego w roku, Czasopismo Techniczne, z. 1-Ś/2003 (ROK 100), Wyd. PK 2003

Projekty:

[2010-2015] udział w projekcie unijnym PO KL - 4.1.1. pt. Politechnika XXI wieku - Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej - najwyższej jakości dydaktycznej dla przyszłych polskich inżynierów - trener (szkolenia dla pracowników PK z zakresu obsługi platformy Moodle i tworzenia e-kursów)

[2008-2012] udział w projekcie unijnym PO KL - 4.1.1. pt. Dostosowanie kierunku Inżynieria Środowiska do potrzeb rynku pracy związanego z rozwojem regionu opartym na wiedzy - koordynator ds. e-learningu na Wydziale Inżynierii Środowiska (szkolenia dla pracowników WIŚ PK z zakresu obsługi platformy Moodle i tworzenia e-kursów oraz koordynacja prac przy tworzeniu i zarządzaniu e-kursami na platformie Moodle na WIŚ)

[2006] Wielomodalność przepływów maksymalnych rocznych rzek Polski - (rozprawa doktorska) - grant promotorski MeiN (KBN) PB-0459/P04/2004/26), promotor: dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK, prof. PK

[1997] Identyfikacja i estymacja parametrów matematycznych modeli podstawowych procesów hydrologicznych z uwzględnieniem zmian jakości wody dla zlewni potoku Wielka Puszcza, KBN 1997-98

[1996] Program małej retencji dla byłego woj. nowosądeckiego zleceniodawca WZMiUW w Nowym Sączu

[1995] Bilans wodno-gospodarczy dla zlewni rzeki Czarnej - zleceniodawca RZGW Kraków

KONFERENCJE/SZKOLENIA/KURSY/DOSKONALENIE:

XII 2007 szkolenie pt. Praca zdalna/telepraca - nowy kierunek rozwoju zawodowego - organizator MARR S.A., certyfikat

X 2007 szkolenie - I część podstawowa, prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 07.07.2005 r. nt. Funduszy Inwestycyjnych - organizator Novision, certyfikat

V 2007 kurs on-line pt. Komunikacja i motywacja w sieci, organizator Tenet Management Sp. z o.o., certyfikat

IV 2007 szkolenie pt. EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013 - nowe możliwości realizacji projektów miękkich dla szkół wyższych, organizator Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego przy Fundacji Instytutu Studiów Strategicznych, świadectwo

I-VI 2007 szkolenie - Komponent trenerski nt. pracy z dorosłymi, profesjonalne przygotowanie materiałów szkoleniowych, zajęcia warsztatowe jako co-trener, praktyka jako samodzielny trener, certyfikat trenera nr zaświadczenia 009/1 lipca 2007, organizator Tenet Management Sp. z o.o. (projekt unijny - Nauczyciel przyszłości = uczeń z przyszłością)

I 2007 udział w dwudniowej konferencji pt. Nowa Era Trenera - e-learning i nowe media szkoleniowe, Warszawa, organizator Nowoczesna Firma,

XI 2006 udział w III ogólnopolskiej konferencji pt. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, organizator AE Kraków,

IX-X 2006 szkolenie - Komponent podstawowy nt. wykorzystania w procesie nauczania technologii informacyjnych, w tym metody kształcenia na odległość e-learning (platforma Moodle), organizator Tenet Management Sp. z o.o., (projekt unijny - Nauczyciel przyszłości = uczeń z przyszłością), certyfikat

VIII 2006 szkolenie pt. Komunikacja społeczna w miejscu pracy - organizator WUP w Krakowie

VII-VIII 2006 szkolenie nt. wykorzystania technik komputerowych (ICT) w edukacji m.in. platforma Moodle, Ms Word, Power Point, organizator Tenet Management Sp. z o.o. , certyfikat

2001-2002 STUDIA PODYPLOMOWE Uniwersytet Jagielloński Kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

IX 2002 udział w krajowej konferencji pt. Jesienne Spotkania z GISem, Szczyrk, organizator firma INTERGRAPH Europe Polska z o.o.,

VI 2002 udział w krajowej Konferencji Naukowej pt. Las i woda, Ustroń, organizator Politechnika Krakowska,

V 1995 udział w międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Współczesne problemy Inżynierii Wodnej, Balice, organizator Politechnika Krakowska,

PROMOTORSTWO PRAC DYPLOMOWYCH - PRACE MAGISTERSKIE:

Kręgiel Barbara, 2009, Porównanie monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na świecie. III MIEJSCE w Konkursie im. prof. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii - EDYCJA II (Organizator konkursu: STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH Oddział w Warszawie)

Kołodziej Łukasz, 2010, Wirtualna praktyka hydrologiczna - metody pomiaru objętości przepływu.

Wawro Maciej, 2011, Analiza relacji opad-odpływ dla zlewni potoku Wielka Puszcza.

Chrapek Bernadetta, 2011, Wpływ rodzaju powierzchni na odpływ wód deszczowych w obszarze naturalnym i zurbanizowanym.

Wrona Tomasz, 2011, Porównanie systemu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce i na świecie.

PRACE KOŃCOWE (STUDIA PODYPLOMOWE):

Iga Adamczyk, 2010, Wyznaczenie fali hipotetycznej dla zadanej zlewni niekontrolowanej KRZESZÓWKA DO DULÓWKI.

Jolanta Martyniuk, 2010, Wpływ zmiany użytkowania terenu na hydrogram odpływu w zlewni górskiej Kocierzanka.

Wioletta BOGACZYK, 2011, Wpływ zmiany użytkowania terenu w zlewni Pielnicy na kształt fali wezbraniowej.

Rafał GĘGOTEK, 2011, Charakterystyka hydrologiczna zlewni rzeki Skawinki w przekroju wodowskazowym Radziszów.

Magdalena GRZEBINOGA, 2011, Wykorzystanie metody alternatywy zdarzeń do obliczeń przepływów maksymalnych w roku o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia na przykładzie zlewni Ropy.

Magdalena PRZYBYCIEŃ, 2011, Aktualny stan systemu ochrony przeciwpowodziowej w zlewni rzeki Ropy oraz proponowane działania w celu poprawienia w/w stanu.

Marcin TWARÓG, 2011, Analiza odpływu wód deszczowych z obszaru części gminy Limanowa.
2006 Marek Bodziony