strona PK INSTYTUTstrona główna Powódź i woda Atlas zjawisk Galeria

 

dr inż. Włodzimierz BANACH

Kontakt:
tel. (12) 628-28-55
pok. 229
email: iigw.pl
email alternatywny: profek.wis.pk.edu.pl

zainteresowania naukowe i dydaktyczne: modelowanie odpływu ze zlewni, programowanie (C,VB)

Publikacje:

Szczepanek R., Banach W., Gądek W., Bodziony M., Jarosińska E., Cebulska M. - Zlewnia Soły - przykład racjonalnego wykorzystania systemów monitoringu hydrometeorologicznego, "Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych", monografia pod red. Trepińskiej J. i Krzemienia K., Wyd. IGiGP UJ, Kraków 2005


Osuch B., Banach W., Gądek W., Homa A., Nahorecka-Duda H.- Wpływ stanu pokrywy roślinnej na odpływy wezbraniowe w zlewniach potoków górskich, Czasopismo Techniczne z. 10-Ś/2005


Banach W., Dacyl A. - Ocena wpływu proponowanych przez Barriosa i Jianguo Ma modyfikacji modelu USLE na określenie wartości wyerodowanej gleby , Czasopismo Techniczne PK, z. 7-Ś/2003


Gądek W., Banach W., Bodziony M., Książyński W., Łabuda P., Szczepanek R., Szypułka P. - Integral distributed rainfall-runoff model, Internacional Scientific Conference "Forest and Water". Kraków, 1998


Gądek W., Banach W., Bodziony M., Książyński W., Łabuda P., Szczepanek R., Szypułka P. - Integralny model odpływu ze zlewni WISTOO, Konferencja "Powódź", Wrocław, 1998


W.Gądek, R.Szczepanek, W.Banach - Czasoprzestrzenne modelowanie procesów hydrologicznych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, z. CCXCIV, Poznań 1997


Banach Włodzimierz, Bodziony Marek - Symulacyjno-prognostyczny model dopływu do zbiornika dla sterowania zasobami wodnymi, VII Konferencja Technicznej Kontroli Zapór, Rytro,1996


B.Więzik, W.Banach - Identyfikacja matematycznych modeli odpływu ze zlewni - IDERUM, Seminarium Naukowe "Modelowanie matematyczne w hydrologii", Kraków 1996


B.Więzik, W.Banach - Geomorfologiczny model odpływu ze zlewni - GEOM, Seminarium Naukowe "Modelowanie matematyczne w hydrologii", Kraków 1996


Projekty:

[2006] Metodyczne podstawy planu zintegrowanego rozwoju gospodarki wodnej w Polsce współautor - Pr. Badawczy KBN, PB 061/T07/2001, projekt w trakcie realizacji

[2003] Komputerowe wspomaganie projektowania systemów opóźniających odpływ powodziowy ze zlewni górskiej - Grant KBN

[2002] Wpływ pokrywy roślinnej na kształtowanie się odpływu wezbraniowego w zlewni Osuch B., Banach W., Gądek W., Nahorecka-Duda H., Strzebońska-Ratomska B., Homa A., Cebulska M., Partyka A. - Pr. Badawczy KBN, PB 1144/P04/2000/18

[2001] Wykonanie modelu opad - odpływ dla zlewni Bystrzycy Dusznickiej Gądek W., Szczepanek R., Banach W., Bodziony M., Jarosińska E. - Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki, w ramach projektu celowego KBN T07/E047/2000 C/5197, Ś-1/692/01

[2001] Ograniczenie skutków powodzi i profilaktyka przeciwpowodziowa w Powiecie Żywieckim współautor - Powiat Żywiecki, projekt celowy, Ś-1/17/2001

[2000] Współdziałanie kanału deszczowego ze zbiornikiem retencyjnym w warunkach niestacjonarnego zasilania i odpływu Prystaj. A., Banach W. - grant promotorski, Pr. Badawczy KBN, PB 1323/T09/99/17

[2000] Ekspertyzy hydrotechniczne dla potrzeb Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy: Miedźna, Wiślica, Cieszyn, Imielin, Mysłowice, Sosnowiec (1999-2000) - Biuro Rozwoju Regionu Sp. z.o.o. Katowice, Ś-1/600/99

[2000] Badanie stanu zagrożenia powodziowego i propozycje przedsięwzięć dla jego ograniczenia współautor - Gmina Legnica, Ś-1/647/2000

[1999] Opracowanie metod monitorowania i wizualizacji zjawisk hydrometeorologicznych zachodzących w zlewni (Projekt Badawczy KBN, PB 1135/T07/97/12, 1997-98)

[1999] Ocena maksymalnej przepustowości kanału południowego współautor - ZGH "Bolesław", Ś-1/452/99

[1998] Opracowanie metod monitorowania i wizualizacji zjawisk hydrometeorologicznych zachodzących w zlewni Udział: wykonawca - PB-1135/T07/97/12

[1998] Model WISTOO (Wizualizacja Integralnego Systemu Transformacji Opad odpływ) przeznaczony do prowadzenia obliczeń transformacji opadu w odpływ dla dowolnie wybranej zlewni górskiej lub podgórskiej. Integralny system o parametrach rozłożonych wykorzystujący System Informacji Geograficznej GIS - zleceniodawca MOŚZNiL, NFOŚiGW

[1995] Opad efektywny w małej zlewni górskiej Udział: kierownik projektu - PB-0020/54/94/06
006 Marek Bodziony